Επιστημονικές Δραστηριότητες Συνεδρίου


Α. Εισηγήσεις στην ολομέλεια

  • Μια κεντρική ομιλία από προσκεκλημένο επιστήμονα της Διδακτικής των Μαθηματικών από τον διεθνή χώρο. Συγκεκριμένα, προσκεκλημένος ομιλητής του συνεδρίου είναι ο:

– Paul DrijversFreudenthal Institute, Utrecht University and HU University of Applied Sciences Utrecht

Μία κεντρική ομιλία από προσκεκλημένο επιστήμονα της Διδακτικής των Μαθηματικών από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προσκεκλημένος ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο:

– Θεοδόσης Ζαχαριάδης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία κεντρική ομιλία από προσκεκλημένο επιστήμονα από την Κύπρο. Συγκεκριμένα, προσκεκλημένος ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο:

– Λεωνίδας Κυριακίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

  • Στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο θα κληθούν ερευνητές και εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το θέμα:

Η μαθηματική πρόκληση στη σχολική τάξη και στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Συντονιστής: Γιώργος Ψυχάρης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Β. Ερευνητικές εργασίες

Πρόκειται για εμπειρικές ή θεωρητικές μελέτες σχετικές με τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Οι εργασίες, εφόσον γίνουν αποδεκτές με βάση τη διαδικασία κρίσης, θα παρουσιαστούν σε περιόδους διάρκειας 30 λεπτών (20 λεπτά παρουσίασης και 10 λεπτά συζήτησης).

Τόσο το κείμενο όσο και η παρουσίαση των εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν: σαφή προσδιορισμό της εστίασης της μελέτης, επισήμανση του θεωρητικού πλαισίου που αξιοποιείται, ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσίαση και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται (ή του επιχειρήματος που διατυπώνεται, εφόσον πρόκειται για θεωρητική εργασία), δεδομένα, αποτελέσματα και συζήτηση -συμπεράσματα.

Γ. Αναρτημένες εργασίες / posters

Τα posters αφορούν σε εργασίες που είτε βρίσκονται σε διαδικασία εξέλιξης και δεν προσφέρονται για ολοκληρωμένη παρουσίαση είτε είναι καταλληλότερες για παρουσίαση σε εικονική ή γραφική μορφή, όπως πιλοτικές έρευνες, λογισμικά, καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, εναλλακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κτλ. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα διατεθεί χώρος για την ανάρτηση των posters (διαστάσεων 100cm X 80cm) και θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία οι συντελεστές αυτών των εργασιών θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συνέδρους.

Το κείμενο που θα υποβληθεί για κρίση θα πρέπει να περιγράφει το περιεχόμενο του poster.

Δ. Ομάδες ανταλλαγών

Η συγκεκριμένη επιστημονική δραστηριότητα φιλοδοξεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν απόψεις, συνεργαζόμενοι για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων. Μια ομάδα ανταλλαγών μπορεί να ξεκινήσει με τη σύντομη παρουσίαση ενός προβληματισμού, των ερευνητικών δεδομένων μιας θεματικής περιοχής ή με κάποιο άλλο ερέθισμα (π.χ. ένα απόσπασμα μιας διδασκαλίας ή άλλου τύπου δεδομένα), με στόχο την εμπλοκή των συνέδρων σε κριτική συζήτηση (1ο μέρος) και να συνεχίσει με εργασία σε ομάδες για την επεξεργασία ενός θέματος (π.χ. ανάλυση ενός διδακτικού επεισοδίου ή μιας συνέντευξης, κατασκευή και διδακτική αξιοποίηση μιας δραστηριότητας, διαμόρφωση προτάσεων για τη διδακτική διαχείριση μιας συγκεκριμένης ενότητας, αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης ή ενός διδακτικού εργαλείου κ.τ.λ.).

Οι ομάδες ανταλλαγών θα πρέπει να έχουν ένα συντονιστή και έναν έως τρεις συν-διοργανωτές. Στο πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου προβλέπεται μια συνάντηση διάρκειας 90 λεπτών για κάθε ομάδα. Στο κείμενο που θα υποβληθεί για κρίση θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια τόσο η θεματική της ομάδας όσο και ο τρόπος εργασίας της στην συνεδρία.

 

Ε. Καινοτόμες Διδακτικές Προτάσεις από Εκπαιδευτικούς

Προσκαλούνται εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να παρουσιάσουν καινοτόμες διδακτικές προτάσεις που έχουν σχεδιαστεί ή/και εφαρμοστεί στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Οι προτάσεις, εφόσον γίνουν αποδεκτές με βάση τη διαδικασία κρίσης, θα παρουσιαστούν σε περιόδους διάρκειας 20 λεπτών (15 λεπτά παρουσίασης και 5 λεπτά συζήτησης).

Τόσο το κείμενο όσο και η παρουσίαση των διδακτικών προτάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν: τους στόχους της διδακτικής παρέμβασης, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα/ζητήματα στα οποία επικεντρώθηκε η παρέμβαση, τις δραστηριότητες που πραγματοποιηθήκαν, καθώς και ορισμένα βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας που στηρίζουν/τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και την εγκυρότητά της. Τέλος, περιλαμβάνονται στοιχεία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρέμβασης.

Στ. Ερευνητικά προγράμματα

Πρόκειται για παρουσιάσεις εν εξελίξει ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν μέλη της ΕΝΕΔΙΜ. Οι προτάσεις, εφόσον γίνουν αποδεκτές, θα παρουσιαστούν σε περιόδους διάρκειας 15 λεπτών.

Η παρουσίαση των προγραμμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει: τους στόχους του ερευνητικού προγράμματος, ορισμένα βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας που στηρίζουν/τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και την εγκυρότητά του, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα/ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται, την ακολουθούμενη μεθοδολογία, καθώς και ενδεικτικά αποτελέσματα (αν υπάρχουν).