Θεματικός Άξονας 1:

Χρήση των ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία των μαθηματικών και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης

Ο θεματικός άξονας 1 επικεντρώνεται στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία των μαθηματικών και στον ρόλο τους στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Περιλαμβάνονται θέματα που αναφέρονται  στον τρόπο με τον οποίο τα ψηφιακά εργαλεία επηρεάζουν τις διδακτικές πρακτικές και τη μαθησιακή διαδικασία καθώς και θέματα που εξετάζουν τη συμβολή τους στην οικοδόμηση της μαθηματικής γνώσης και σκέψης.

Θεματικός Άξονας 2:

Σύγχρονες κοινωνικό-πολιτισμικές, πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών

Ο θεματικός άξονας 2 αναφέρεται στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η διδασκαλία των μαθηματικών και η κατασκευή της μαθηματικής γνώσης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει θέματα όπως τα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη σχολική τάξη, τις μεταβάσεις από μια εκπαιδευτική βαθμίδα σε άλλη και τις προκλήσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών στα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης.

Θεματικός Άξονας 3:

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των μαθητών

Η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των μαθητών αποτελεί ένα κεντρικό ζήτημα στην έρευνα της διδακτικής των μαθηματικών. Το ζήτημα αυτό έχει μελετηθεί μέσα από διαφορετικά θεωρητικά και μεθοδολογικά πλαίσια και σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες. Περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν σύγχρονες προσεγγίσεις μελέτης της δομής και της ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες.

Θεματικός Άξονας 4:

Γνώση εκπαιδευτικών και πρακτικές εκπαιδευτικών στη σχολική τάξη

Ο θεματικός άξονας 4 αναφέρεται στη μελέτη της γνώσης των εκπαιδευτικών, καθώς και στη διερεύνηση πρακτικών που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων.